ro | ru | en
Astăzi:08.12.2022
Noutăţi
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Asistenţă juridică internaţională
Secţia protocol, cooperare internaţională şi integrare Europeană
Generalizări
Vizite
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Cooperarea internaţională | Secţia protocol, cooperare internaţională şi integrare Europeană

Secţia protocol, cooperare internaţională şi integrare Europeană

9. Evaluarea RM la GRECO
Informaţia plasată la moment pe site este completă.
Informaţia suplimentară va fi prezentată pe parcursul evoluţiilor.
10. Colaborarea internaţională
Activitatea
internaţională
Cooperarea cu donatorii externi şi implementatorii programelor de asistenţă
1.ABA ROLI
În perioada 2015-2016 ABA ROLI a inițiat proiectul ”Susținerea eforturilor de reformare a Procuraturii” care este format din următoarele obiective și activități:

Componenta I. Managementul și organizarea Serviciului Procuraturii.
Obiectivul 1. Îmbunătățirea sistemului de management al procuraturii.
Activități:
-A fost elaborate Planul de Dezvoltare Strategică  a Procuraturii Generale (2016-2020);
-A fost petrecut un training pentru procurori conducători ca viitor formatori în domeniul îmbunătățirii abilităților manageriale și de leadership. Au urma ulterior seminarele cascadă.

Componenta II. Consolidarea capacităților instituționale ale CSP.
Obiectivul 1. Crearea unui sistem de excelență în managementul instituțional al CSP.
Activități:
-Identificarea necesităților infrastructurale
-Transparența CSP – elaborarea paginii web
-Elaborarea proiectului organigramei CSP
Obiectivul 2. Îmbunătățirea carierei, profesionalsmuui, disciplnei și eticii procurorilor.
Activități:
-Asistarea grupului de lucru pentru revizuirea codului de etică.
-Elaborarea recomandărilor de modificare a codului de etică.
-Elaborarea unui îndrumar la codul de etică.
Obiectivul 3. Crearea Grupul Resursă a procurorilor tineri, pentru formarea și promovarea viitorilor lideri în procuratură.
-Pentru grupul tinerilor procurori viitori lideri au fost petrecute ateliere de lucru, cu subiectele: fortificarea grupului; tehnici de prezentare a unei cause în instanța de judecată; dezvoltarea abilităților de comunicare, curs de instruire în domeniul informaticii.
2.Consiliul Europei
În anul 2015 a început implementarea de către CoE a Proiectului ”Suport în susținerea reformei justiției penale în RM” finanțat de Guvernul Danemarcei. Bugetul proiectului – 2 milioane euro.  Durata proiectului – 3 ani.  

Obiectivele și direcțiile principale ale Proiectului:

1.Îmbunătățirea capacităților părților interesate pentru asigurarea corespunderea legislației penale cu standardele europene și suportul oferit reformei instituționale a Procuraturii Generale.
2.Dezvoltarea capacității instituționale pentru exercitarea  mandatului Ombudsmanului și Mecanismului Național de Prevenire în conformitate cu standardele internaționale recunoscute de Principiile de la Paris a Națiunilor Unite și a Convențiilor CoE și NU împotriva torturii.
3.Capacitatea instituțională pentru adoptarea garanții de reglementare, implementarea strategiilor și planurilor de acțiune la fel ca și monitorizarea funcțiilor predestinate pentru prevenirea și asigurarea acțiunilor de remediu în cazuri de rele tratamente.

3.Uniunea Europeană
Proiectul ”Suportul investigațiilor preliminare, a urmăririi penale și apărării în RM”. Durata proiectului – 30 luni (30.10.2014 – 30.03.2017). Buget – 10 milioane euro. 
Activităţile efectuate în cadrul proiectului:
Componenta 1. Asistență la modificarea și completarea cadrului legislativ privind procesul pre-judiciar.
-asistenței la elaborarea și evaluarea modificărilor la legislația privind procesul de investigare și urmărire penală în vederea implementării SRSJ cu scopul de a optimiza procedurile pentru investigarea operațională și urmărirea penală și pentru a elimina contradicțiile cu standardele de protecție a drepturilor omului și a libertăților fundamentale.
-Asistență la monitorizarea implementării cadrului legislativ, modificărilor adoptate în conformitate cu SRSJ.
-asistenței la crearea și implementarea mecanismelor de măsurare a performanțelor organelor de investigare și urmărire penală prin intermediul sondajelor organizate în rândul justițiabililor.
-Consolidarea capacității instituționale a Consiliului Superior al Procurorilor prin intermediul instruirii membrilor și angajaților, îmbunătățirii abilităților operaționale și a transparenței, precum și dezvoltând capacitățile de elaborare a actelor normative.
Componenta 2. Asistență oferită grupului operativ în procesul de investigare și urmărire penală
-Organizarea și petrecerea cursurilor de studiere a limbii engleze pentru procurori.
-Susținere la elaborarea Studiului cu privire la îmbunătățirea procesului de investigare și urmărire penală în baza bunelor practici internaționale.
-Consolidarea structurilor interne de asigurare a integrității prin revizuirea Codului de Etică, desfășurarea cursurilor de instruire și a activităților de monitorizare.
-Asistență la consolidarea capacităților, prin petrecerea trainingurilor, în așa domenii ca: managementul proiectului, monitorizarea și planificarea strategică.
Componenta 3. Îmbunătăţirea comunicării interne, externe, inter-instituționale.
-Asistență oferită instituțiilor beneficiare la elaborarea metodelor de colaborare cu reprezentanții societății civile cu scopul de a ridica nivelul de încredere a populației față de activitatea instituțiilor de investigare și urmărire penală.

4.PNUD (Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare).
Procuratura Generală a stabilit un parteneriat cu PNUD Moldova pentru implementarea Proiectului “Suport pentru reforma sectorului justiţiei în Moldova” şi anume a două componente, în cadrul cărora au fost effectuate următoarele activităţi:
(i)Îmbunătăţirea capacităţilor organelor de drept de a colecta şi gestiona datele legate de justiţia penală prin introducerea conceptului de “e-Dosar”:
-Elaborarea softului de către o companie din Estonia,
-Procurarea a cîtorva hard-uri necesare pentru implementarea sistemlui informaţional respective.
(ii)Consolidarea capacităţilor profesionale ale personalului din penitenciare cu privire la prevenirea şi combaterea torturii şi impunităţii:
-Instruirea a 20 de procurori privind specificul investigării alegaţiilor de tortură în instituţiile psihiatrice;
-Oferirea expertizei internaţionale la elaborarea Ghidului privind investigarea cazurilor de tortură a femeilor şi bărbaţilor cu dizabilităţi psiho-sociale şi intelectuale, aprobat de către Procuroul Generale şi aplicat în prezent în sistemul Procuraturii.

5.USAID
În cadrul proiectului ROLISP implementat de USAID, a fost evaluat mediului tehnologiilor informaționale din cadrul procuraturilor RM întru corespunderea acestora cerințelor tehnologice pentru implementarea sistemului informațional integrat „e-Dosar”.

6.Misiunea NORLAM din Moldova. 
Activităţile de asistenţă a PG oferite de Misiunea Norlam sunt următoarele:
-Participarea în comun cu CoE şi ABA ROLI la elaborarea Regulamentelor organelor de autoadministrare a Procuraturii.
-elaborarea de acte-tip procesual penale,  în sensul compatibilităţii acestora cu sistemul ,,e-Dosar”.
-seminarele de instruire profesională focusate asupra necesității de detenție preventivă până la adoptarea sentinţei, în contextul condamnărilor CEDO.
-Expertiză în dezvoltarea aplicării mai largi a măsurilor alternative arestului preventiv.
-Activităţi în cadrul Programului pentru Lideri Promotori ai Schimbărilor din domeniul justiţiei.

7.Ambasada Marii Britanii
Cu asistența Fondului de Securitate și Stabilitate a Conflictelor din Marea Britanie a fost inițiat Programul „Introducerea şi dezvoltarea capacităţilor organelor de drept în domeniul justiţiei tranziţionale drept mecanism de reglementare în societatea post-conflict”. Scopul principal al programului este de a oferi suport şi a spori capacitatea organelor de drept şi a Guvernului RM în domeniul justiţiei tranziţionale ca practică internaţională de abordare a crimelor comise în societăţile post-conflict. Programul urmăreşte la fel să familiarizeze procurorii şi judecătorii moldoveni cu practicile internaţionale în domeniu, pentru a-i ajuta în vederea soluţionării problemei dosarelor penale în cadrul procesului de reglementare transnistreană.

Alţi parteneri străini ai Procuraturii Generale care oferă după necesitate asistenţă în special în ce priveşte consolidarea capacităţilor procurorilor pe diferite domenii de competenţă sunt: Parchetul pe lîngă Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie din România, DIICOT România, Ambasada SUA în RM, OSCE, Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională (IRZ), EUBAM.

Organizaţiile internaţionale în cadrul cărora Procuratura Generală este membru

SEEPAG – Grupul Consultativ al Procurorilor din Sud-Estul Europei
Este un mecanism internațional de cooperare judiciară, format din țările din Europa de Sud-est cu o exprimată intenție de a facilita cooperarea judiciară în investigațiile cazurilor serioase de infracționalitate trans-frontalieră. Această inițiativă recunoaște că precum crima transnațională încalcă hotarele naționale, trategia de combatere a ei trebuie să aibă o dimensiune regional, la fel ca și națională. Prin îmbunătățirea facilităților disponibile pentru asistența reciprocă, SEEPAG urmărește dezvoltarea capacităților statelor individuale pentru cobaterea, investigarea și urărirea crielor grave transnaționale.
SEEPAG  este compus din reprezentanți naționali delegați de fiecare stat mebru, care sunt procurori sau judecători experimentați de rang înalt.
State-membre ale grupului consultativ sunt Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Macedonia, Grecia, Ungaria, Republica Moldova, România, Turcia, Croaţia, Slovenia, Serbia şi Muntenegru.
Republica Moldova este membru a Grupului Consultativ a Procurorilor din Sud-Estul Europei de la momentul constituirii - începînd cu 12.12.2003.
Scopul principal a SEEPAG este de a acorda suport operaţional şi asistenţă între statele membre şi organelor de drept relevante în cercetările şi investigaţiile penale transfrontaliere, de a direcţiona rezolvarea problemelor tactice şi a organiza acordarea  asistenţei juridice internaţionale la timp şi rapide organelor de drept din regiune.
A doua funcție a SEEPAG este că el trebuie să servească ca forum a celor mai bune practici, treninguri, şi descoperiri a recomandărilor pentru armonizarea legislaţiei şi revizuirii codurilor penale, ca practici-modele. În acest fel, SEEPAG formează legătura dintre cadrul legal conceptual și efectul lui la nivel operațional. Prin combinarea abilităților profesionale și experiența funcțională a procurorilor, SEEPAG asistă în crearea și armonizarea legilor și acordurilor regionale menite pentru combaterea crimei organizate. SEEPAG la fel poate oferi asistență legală și opinii asupra diferitor probleme legale care apar în contextul cooperării regionale în probleme de justiție.

Eurojust
Este autoritatea Uniunii Europene pentru cooperare judiciară. Scopul Eurojust este de a stimula și perfecționa coordonarea investigațiilor și urmăririlor penale dintre autoritățile competente ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (în continuare SM UE), în special prin facilitarea executării cererilor de asistență juridică internațională, mandatele de arest European și demersurilor de extrădare. Obiectivul Eurojust este de a asista prin orice căi posibile autoritățile competente ale SM UE pentru a-și realiza investigațiile și urmăririle penale în mod mai eficient în cazurile criminalității grave, în special a celei organizate.
Republica Moldova și Eurojust cooperează în limitele competențelor Eurojust de prevenire și combatere a crimelor grave internaționale, unde sunt indici de fapt și bănuiala rezonabilă că o structură criminală organizată, transnaţională, este implicată și unul sau mai multe SM UE sunt afectate sau sunt afectate interesele Comunităţii Europene în sine, în așa un mod încât să necesite o abordare comună, ca urmare a amplorii, semnificației și consecințelor infracțiunii vizate. 
Republica Moldova a semnat la 10 iulie 2014, în or. Haga, Olanda, la sediul Eurojust Acordul de Cooperare dintre Republica Moldova şi Eurojust, ratificat prin Legea nr. 113 din 28.05.2015, în vigoare începînd cu 21.10.2016. Autoritatea competentă pentru executarea prevederilor Acordului, din partea statului nostru, este Procuratura Republicii Moldova. Acordul prevede posibilitatea Republicii Moldova de a detaşa un procuror de legătură la Eurojust, iar pentru Eurojust – de a delega un magistrat de legătură în Republica Moldova, ca canale de schimb de informaţie dintre autorităţile semnatare.  La moment Procuratura Generală a desemnat punctul de contact pentru Eurojust.


Asociaţia Internaţională a Procurorilor
Asociaţia Internaţională a Procurorilor (AIP), este o organizaţie non-guvernamentală şi non-politică, este prima şi unica organizaţie mondială a procurorilor. Ea a fost fondată în iunie 1995, la sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite de la Viena şi a fost inaugurată în mod oficial în septembrie 1996.
Principalul imbold care a dus la formarea acesteia a fost creşterea rapidă a infracţiunilor grave transnaţionale, în special a traficului de droguri, spălare de bani şi a fraudei. Necesitatea a fost percepută pentru o mai mare cooperare internaţională între procurori şi pentru o asistenţă reciprocă mai rapidă şi mai eficientă, de urmărire a activelor şi altor măsuri internaţionale comune.
AIP este o comunitate internaţională a procurorilor angajată la stabilirea şi creşterea standardelor de conduită profesională şi etică pentru procurori la nivel mondial; promovarea statului de drept, corectitudine, imparţialitate şi respectarea drepturilor omului şi îmbunătăţirea cooperării internaţionale de combatere a criminalităţii.
Misiunea sa este de a fi o autoritate mondială pentru procurori în desfăşurarea urmăririi penale şi aspectele aferente, precum şi să funcţioneze ca o organizaţie de reputaţie internaţională.
Obiectivele AIP sunt:
a)să promoveze urmărirea penală corectă, imparţială şi eficientă;
b)să respecte şi să protejeze drepturile omului prevăzute în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului;
c)să promoveze standarde înalte şi principiile prevăzute în administrarea justiţiei penale, inclusiv în sprijinul statului de drept;
d)să promoveze şi să consolideze acele standarde şi principii care sunt recunoscute la nivel internaţional, necesare pentru asigurarea independenţei urmăririi penale;
e)să ajute procurorii la nivel internaţional în lupta împotriva criminalităţii organizate sau a altor infracţiuni grave;
f)să promoveze măsuri pentru eliminarea corupţiei în administraţia publică;
g)să promoveze interesele profesionale ale procurorilor şi să sporească recunoaşterea rolului lor esenţial în realizarea justiţiei penale;
h)să promoveze relaţii bune între procurori individuali şi agenţii de urmărire penală, pentru a facilita schimbul şi difuzarea între ei de informaţii, expertiză şi experienţă, şi, în acest scop, să încurajeze utilizarea tehnologiei informaţiei;
i)să promoveze examinarea dreptului penal şi procesual comparat pentru a asista procurorilor implicaţi în proiecte de reformă a justiţiei;
j)să coopereze cu organizaţiile internaţionale juridice, în scopul realizării de obiectivelor enumerate.
 
Consiliul Coordonator al Procurorilor Generali ai statelor CSI

Odată cu ratificarea în anul 1994 a Acordului de formare a Comunității Statelor Independente (CSI), Republica Moldova, de rînd cu alte 11 state a devenit membru al CSI. Scopul de bază al organizației este cooperarea în domeniile politic, economic, de mediu, umanitar, cultural și de altă natură.
Consiliul Coordonator al Procurorilor Generali ai statelor-membre CSI (CCPG) este organul de specialitate interstatal, constituit în anul 2000, pe lîngă CSI pentru facilitarea cooperării între instituțiile similare ale statelor membre CSI.
Scopul activității organului dat constă, inclusiv, în armonizarea și unificarea eforturilor, coordonarea activităților, dezvoltarea de propuneri pentru armonizarea legislației naționale a statelor membre CSI. Procuraturile statelor membre sunt implicate de fiecare dată în realizarea Programelor de cooperare menționate mai sus, sunt solicitate pentru prezentarea de avize și opinii referitoare la propunerile de armonizare legislativă, etc.
Consiliul Coordonator al Procurorilor Generali ai statelor-membre CSI organizează anual ședințe de lucru ale Consiliului, a șefilor subdiviziunilor de cooperare internațională ale Procuraturilor din statele membre CSI și alte ședințe, conform planului de activitate al CCPG.

Activitatea Procuraturii în procesul de integrare Europeană a Republicii Moldova

Acordul de Asociere RM-UE 2014-2016.
Prin Hotărîrea Guvernului nr.808 din 07.10.2014 a fost aprobat  Planul Naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană în perioada 2014-2016.
În baza Planului Naţional de acţiuni, prin Ordinul Procurorului General 58/7 din 07.11.2014 a fost aprobat Planul de acţiuni al Procuraturii Republicii Moldova pentru realizarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova –  Uniunea Europeană în perioada 2014-2016 (în continuare PAAA).
După consultarea cu autoritățile naționale responsabile de implementarea PNAAA, prin Hotărîrea Guvernului nr.713 din 12.10.2015 au fost aprobate modificările și  completările Hotărîrii nr. 808 din 07.10.2014. Ca rezultat, prin Ordinul Procurorului General nr. 2/7 din 14.01.2016 au fost aprobate modificările și completările la Planul instituțional de acțiuni al Procuraturii pentru realizarea PNAAA RM-UE 2014-2016
Obiectivele de bază la realizarea cărora a lucrat Procuratura, întru realizarea Acordului de Asociere Republica Moldova –  Uniunea Europeană sunt:
- reforma instituţională,
- combaterea corupţiei,
- combaterea torturii şi relelor tratamente,
- combaterea criminalităţii informatice,
- combaterea spălării banilor,
- combaterea crimei organizate,
- dezvoltarea cooperării judiciare,
- protecţia drepturilor copilului,
- instruirea continuă a colaboratorilor,

La 19.10.2015 Procuratura Generală a luat parte la lucrările primei reuniuni a Comitetului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, în cadrul căreia au fost raportate de către autoritățile naționale, măsurile realizate întru implementarea PNAAA, iar pentru lucrările celei de-a doua reuniuni, informaţia a fost prezentată în adresa MAEIE.

Liberalizarea regimului de vize.

Reieşind din faptul implementării cu succes a condiţionalităţilor puse de UE în faţa RM în cadrul Dialogului privind liberalizarea regimului de vize pe parcursul anilor 2012-2013, s-a decis acordarea de către UE a finanţării cu 21 mln euro, destinate asigurării executării în continuare de către autorităţile relevante a Planului de Acţiuni de liberalizare a regimului de vize pentru anii 2014 – 2016, ce vor fi transferaţi din contul suportului bugetar în trei tranşe (6 +7+7).
A fost elaborată o matrice de activităţi cu indicarea instituţiilor raportoare şi a modului de evaluare a implementării. UE urmează să evalueze periodic procentul de realizare a activităţilor, rezultate de care vor depinde direct proporţional sumele de bani ce vor fi ulterior alocate.
Matricea este compusă din următoarele componente: A1 Îmbunătăţirea gestionării frontierei, A2 Îmbunătăţirea gestionării migraţiei şi A3 Ordinea şi securitatea publică îmbunătăţită. Reieşind din competenţele instituţionale, Procuratura Generală a participat la implementarea acţiunilor prevăzute de Blocul 3 al Matricei de politici - A3 Ordinea şi securitatea publică îmbunătăţită.
Implementării Matricei de politici pentru suportul bugetar pentru anii 2014-2016 la susţinerea realizării liberalizării regimului de vize a început în 2014, MAI fiind instituţia de bază la organizarea şi monitorizarea implementări. Pe parcursul anului 2015 a continuat implementarea activităților prevăzute de matrice, astfel, prin Ordinul Procurorului General nr. 9/7 din 16.03.2015 a fost instituit Grupul de Lucru al PG pentru realizarea acțiunilor, iar trimestrial informația privind măsurile realizate au fost transmise în adresa MAI.

Lista memorandumurilor/acordurilor de cooperare încheieate de Procuratura Generală a RM

Memorandumurile de înțelegere și Acordurile de cooperare încheiate între Procuraturile Generale, menționate mai jos, sunt acte încheiate la nivel interinstituțional care au ca scop sporirea cooperării dintre instituții întru prevenirea și combaterea criminalității, corupției, spălării banilor, traficului de ființa umane, în special a criminalității organizate și transnaționale, prin:
-Schimb de experiență și discutarea problemelor de interes comun;
-Schimb de informații cu privire la legislația și jurisprudența în domeniile de interes comun;
-Acordarea asistenței juridice reciproce, conform actelor internaționale 

Armenia
•Memorandum de înțelegere
între PG a Republicii Moldova și PG a R. Armenia, din 29.01.2012.

Azerbaidjan
•Program de cooperare
între PG a RM și PG a R. Azerbaidjan, din 30.06.2014.

Ucraina
•Acord
între Procuratura Generală a Ucrainei şi Procuratura Generală a Republicii Moldova în executarea articolului 3 al Tratatului între Ucraina şi Republica Moldova privind acordarea asistenţei juridice pe cauzele civile şi penale din 13 decembrie 1993.

Georgia
•Memorandum de înțelegere
între PG a Republicii Moldova și Ministerul Justiției al Georgiei, din 25.01.2012.

România
•Acord de cooperare
între PG a RM și Direcța de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) din cadrul Parchetului de pe lîngă Înalta Curte de Casație și Justiție din România, din 11.04.2012.

Irlanda
•Memorandum de înțelegere
între PG RM și PG a Irlandei, din 24.09.2008.

Belgia
•Acord de cooperare
între PG a RM și Procuratura Federală a Regatului Belgiei, din 15.11.2012.

Ungaria
•Memorandum de cooperare
între PG a RM și PG a Ungariei, din 13.02.2008.

Coreea de Sud
•Memorandum de înțelegere
între PG a RM și PG a Coreiei de Sud, din 26.06.2011.

Turcia
•Declarația de comun acord
cu MJ al Turciei, din 05.05.2011.

China
•Memorandum de cooperare
între PG a RM și PG a Chinei, din 23.11.2011.
  


Atribuţiile Direcţiei cooperare internaţională şi integrare europeană
(extras din Regulamentul Procuraturii, aprobat prin Ordinul Procurorului General nr. 24/28 din 24.09.2016)
……………………………………………………………………………………
Capitolul IV
Direcția Cooperare Internațională și Integrare Europeană

Secţiunea 1
Structura Direcţiei Cooperare Internațională și Integrare Europeană

În cadrul Direcţiei Cooperare Internaţională şi Integrare Europeană funcţionează:
a)Secţia asistență juridică internațională;
b)Secția protocol, cooperare internațională și integrare europeană.

Secţiunea 2
Conducerea Direcţiei Cooperare Internațională și Integrare Europeană şi atribuţiile acesteia

(1)Direcția Cooperare Internațională și Integrare Europeană exercită atribuțiile Procuraturii Generale ce ţin de desfășurarea activității de contribuire la stabilirea şi valorificarea relaţiilor internaţionale, de asigurare a realizării şi implementării politicilor şi procedurilor moderne de integrare europeană, în domeniile atribuite în competență.
(2)Direcția Cooperare Internațională și Integrare Europeană este condusă de un procuror-şef de Direcţie, ajutat de şefi ai secţiilor din cadrul Direcţiei.
(3)Procurorul-şef al Direcţiei Cooperare Internaţională şi Integrare Europeană are următoarele atribuţii:
a)organizează, conduce, controlează și răspunde de activitatea personalului din cadrul Direcției, luînd sau, după caz, propunînd Procurorului General și/sau Adjuncților Procurorului General,  măsurile care se impun pentru desfășurarea corespunzătoare a acesteia;
b)repartizează spre soluționare adresările înregistrate în Direcție;
c)stabilește atribuțiile procesuale și administrative delegate procurorilor-șefi ai Secțiilor din cadrul Direcției;
d)analizează legalitatea și temeinicia soluțiilor adoptate sau propuse de procurorii din cadrul Direcţiei;
e)organizează participarea procurorilor la examinarea demersurilor de aplicare a arestului faţă de persoanele străine, reţinute pe teritoriul Republicii Moldova în vederea extrădării lor ulterioare către statele care i-au anunţat în căutare internaţională;
f)analizează cazurile de aplicare neuniformă a legislației procesual-penală în practica procurorilor și a instanțelor de judecată în domeniul de asistenţă judiciară în materie penală;
g)soluționează sesizările și cererile/plîngerile în legătură cu activitatea de asistenţă juridică internaţională în materie penală și demersurile ce ţin de cooperarea internaţională a Procuraturii Republicii Moldova şi de integrare europeană;
h)elaborează şi propune pentru coordonare textele acordurilor şi memorandumurilor de cooperare ce ţin de activitatea Procuraturii Republicii Moldova;
i)elaborează semestrial programul de activitate al Direcției, asigură și urmărește realizarea integrală a obiectivelor și a activităților/acțiunilor în termenele prevăzute;
j)exercită alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau dispuse de conducerea Procuraturii Generale.
(4) Procurorul-șef Secție din cadrul Direcției are următoarele atribuții:
a)organizează, conduce, controlează și răspunde de îndeplinirea atribuțiilor repartizate secției ce o conduce și cele delegate de procurorul-șef Direcție;
b)soluționează adresările repartizate de procurorul-șef Direcție și de conducerea Procuraturii Generale;
c)procurorul-șef al Secției asistenţă juridică internaţională exercită atribuțiile procurorului-șef Direcție în absența acestuia, iar în absența primului, atribuțiile sunt exercitate de către procurorul-șef al Secției protocol, cooperare internaţională şi integrare europeană;
d)exercită alte atribuţii prevăzute de lege şi regulamente sau dispuse de procurorul-şef Direcţie, ori de conducerea Procuraturii Generale.

Secţiunea 3
Secţia asistență juridică internațională


(1) Secția asistență juridică internațională are următoarele atribuţii:
a)coordonează şi controlează efectuarea lucrărilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce revin Procuraturii Generale în domeniul asistenței judiciare internaţionale în materie penală, potrivit legii şi convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
b)îndeplinește atribuţiile ce rezultă din rolul Procuraturii Generale de autoritate centrală în domeniul asistenței juridice internaţionale în materie penală, în condiţiile legii şi ale normelor de drept internaţional.
(2) Procurorii din cadrul subdiviziunii au următoarele atribuţii: 
a)asistă subdiviziunile Procuraturii Generale, procuraturile teritoriale și specializate, atunci cînd este cazul, la formularea şi soluţionarea cererilor de asistență juridică internaţională în materie penală la faza de urmărire penală şi sprijină, în măsura posibilităţilor, contactul direct dintre acestea şi autorităţile solicitate;
b)asigură soluţionarea cererilor de extrădare spre şi dinspre Republica Moldova, participă la examinarea demersurilor de arestare preventivă şi prelungire a termenului arestării preventive a persoanelor reţinute în vederea extrădării, inclusiv la contestarea măsurilor aplicate faţă de persoana extrădabilă;
c)asigură examinarea cererilor de preluare a procedurilor penale, la solicitarea autorităţilor străine şi a demersurilor subdiviziunilor Procuraturii Generale, ale procuraturilor teritoriale şi ale celor specializate privind transferul urmăririlor penale către alte state;
d)asistă în instanţele de judecată naţionale reprezentanţii Ministerului Justiţiei la soluţionarea cererilor de transferare a cetăţenilor Republicii Moldova condamnaţi în alte state, precum şi la soluţionarea cererilor privind recunoaşterea hotărîrilor penale străine, conform legislaţiei procesual-penale naţionale;
e)asigură schimbul de date şi informaţii, urmăresc respectarea procedurilor de lucru cu ofiţerii, procurorii şi magistraţii de legătură străini, acreditaţi în Republica Moldova, sau ai Republicii Moldova, acreditaţi în străinătate, implicaţi în executarea şi soluţionarea unor cereri de asistență juridică internaţională;
f)asigură cooperarea cu misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova, precum şi cu misiunile diplomatice şi oficiile consulare străine acreditate în Republica Moldova, în realizarea atribuţiilor organelor procuraturii referitoare la activitatea de urmărire penală sau soluţionarea unor cereri de asistență juridică internaţională;
g)facilitează acordarea asistenței juridice în materie penală în cadrul urmăririi penale;
h)asigură îndeplinirea atribuţiilor Procuraturii Republicii Moldova, precum şi ale altor reţele internaţionale cu competenţe în domeniul asistenţei juridice internaţionale, prin procurorii desemnaţi să facă parte din aceste structuri;
i)îndeplinesc alte atribuţii prevăzute de legi şi regulamente sau stabilite prin dispoziţia procurorului ierarhic superior.


Vizite
Informaţia va fi prezentată ulterior, după efectuarea generalizării deplasărilor procurorilor peste hotarele RM.
În ce priveşte informaţia despre vizitele oficiale ale conducătorilor PG şi delegaţiilor oficiale se plasează la compartimentul „Noutăţi”.

15. Link-uri
EUROJUST - http://www.eurojust.europa.eu/
SEEPAG - http://www.seepag.info/
Asociaţia Internaţională a Procurorilor - http://www.iap-association.org/
CCPG ai statelor CSI - http://www.ksgp-cis.ru/

Adresele paginilor web ale Oficiilor Procuraturii Generale ale Statelor Membre UE
1.AUSTRIA - www.justiz.gv.at
2.BELGIA -www.om-mp.be
3.BULGARIA - www.prb.bg
4.CEHIA - www.nsz.cz
5.CIPRU - www.law.gov.cy
6.CROAŢIA - www.dorh.hr
7.DANEMARCA - www.anklagemyndigheden.dk
8.ESTONIA -  www.prokuratuur.ee
9.FINLANDA - www.vksv.oikeus.fi
10.FRANŢA - www.courdecassation.fr
11.GERMANIA  - www.generalbundesanwalt.de
12.GRECIA  - www.eispa.gr
13.IRLANDA  - www.attorneygeneral.ie
14.ITALIA - www.giustizia.it
15.LETONIA - www.prokuratura.lv
16.LITUANIA - www.prokuraturos.lt
17.LUXEMBURG - www.justice.public.lu
18.MALTA - www.mjcl.gov.mt
19.POLONIA - www.pk.gov.pl
20.PORTUGALIA - www.ministeriopublico.pt
21.REGATUL UNIT - www.cps.gov.uk
22.ROMÂNIA - www.mpublic.ro
23.SLOVACIA - www.genpro.gov.sk
24.SLOVENIA - www.dt-rs.si
25.SPANIA - www.fiscal.es
26.SUEDIA - www.aklagare.se
27.OLANDA - www.om.nl
28.UNGARIA -  www.mklu.hu

Adresele paginilor web ale Oficiilor Procuraturii Generale ale Statelor CSI

1. Republica Azerbaidjan - www.genprosecutor.gov.az
2. Republica Armenia - www.genproc.am
3. Republica Belarus - www.prokuratura.gov.by
4. Republica Kazahstan - www.prokuror.kz
5. Republica Kârgâzstan - www.prokuror.kg
6. Republica Tadjikistan - www.prokuratura.tj
7.Federaţia Rusă - www.genproc.ru
8. Republica Uzbekistan - www.prokuratura.uz
9. Georgia - www.pog.gov.ge (non membru CSI)
10. Ucraina - www.gp.gov.ua
Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:40910186