ro | ru | en
Astăzi:12.08.2020
Noutăţi
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Constituţia Republicii Moldova
Regulamentul cu privire la organizarea, competența și modul de funcționare a Inspecției procurorilor
Hotărîrea Parlamentului cu privire la constituirea organelor Procuraturii
Legea cu privire la procuratură
Regulamentul Procuraturii
Codul de Etică
Regulamentul cu privire la actele normative a Procuraturii
Regulamentul cu privire la examinarea adresărilor şi organizarea audienţei cetăţenilor în organele Procuraturii
Instrucţiuni de secretariat
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Secţia relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Acte normative | Regulamentul cu privire la actele normative a Procuraturii
REGULAMENTUL privind actele normative ale Procuraturii 
 


Aprobat
prin ordinul Procurorului General
nr. 200/22 din 23 septembrie 2004


REGULAMENTUL privind actele normative ale Procuraturii

I. Dispoziţii generale

1.1. Regulamentul privind actele normative ale Procuraturii (оn continuare Regulament) este elaborat оn conformitate cu prevederile Constituţiei republicii, Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Legii cu privire la Procuratură, alte acte normative şi stabileşte regulile de iniţiere, elaborare, avizare, coordonare, emitere şi aplicare a actelor normative ale Procuraturii.

1.2. Оn sensul prezentului Regulament actul normativ ( ordin, dispoziţie, instrucţiune executorie, regulament şi hotărîre) este actul juridic, emis de Procurorul General, Colegiul Procuraturii şi alţi factori de decizie ai Procuraturii în temeiul şi întru executarea normelor constituţionale legale, altor acte normative care stabilesc reguli obligatorii de aplicare repetată la un număr nedeterminat de persoane şi situaţii identice.

II. Principii generale

La iniţierea, elaborarea, avizarea, emiterea şi aplicarea actului normativ se respectă principiile:

a)coerenţei, corelaţiei şi subordonării actului normativ legii şi actului normativ de nivel superior;

b)consecutivităţii şi echilibrului între reglementări;

c)fundamentării ştiinţifice;

d)consecvenţii şi stabilităţii normelor juridice;

e)transparenţei, publicităţii şi accesibilităţii.

III. Condiţiile generale obligatorii pe care trebuie să le întrunească actul normativ

3.1. Actul normativ trebuie să se integreze organic în sistemul legislaţiei, scop în care:

proiectul trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelaşi nivel, cu care se află în conexiune;

proiectul de act normativ оntocmit pe baza unui act de nivel superior nu poate depăşi limitele competenţei instituite prin acel act şi nici nu poate contraveni scopului, principiilor şi dispoziţiilor acestuia ;

c) reglementările de acelaşi nivel şi avînd acelaşi obiect, precum şi reglementările din alte materii conexe se cuprind, de regulă, într-un singur act normativ dacă sînt indispensabile realizării scopului urmărit prin acest act;

d) o reglementare din aceeaşi materie şi de acelaşi nivel poate fi cuprinsă într-un alt act normativ dacă are caracter special faţă de actul ce cuprinde reglementarea generală în materie;

e) caracterul special al unei reglementări se determină în funcţie de obiectul acesteia, circumstanţiat la anumite categorii de situaţii, şi de specificul soluţiilor normative pe care le instituie;

f) reglementarea este derogatorie dacă soluţiile normative referitoare la o situaţie determinată cuprind norme diferite în raport cu reglementarea – cadru în materie, reglementarea păstrîndu-şi caracterul său general obligatoriu pentru toate celelalte cazuri;

g) apărarea drepturilor, libertăţilor, intereselor legitime ale cetăţenilor, egalitatea şi echitatea socială constituie o condiţie obligatorie a oricărui act normativ;

h) actul normativ trebuie să întrunească condiţiile legalităţii,
accesibilităţii, preciziei şi, o dată intrat în vigoare, este executoriu şi opozabil tuturor subiectelor de drept;

i) actul normativ trebuie să fie întocmit cu respectarea tehnicii
legislative şi normelor limbii literare.

IV. Ierarhia actelor normative şi categoriile lor

4.1. Ierarhia actelor normative ale Procuraturii se structurează în funcţie de categoria acestora şi de locul organului competent de a le emite în sistemul Procuraturii.

4.2. Corelaţia actelor normative se stabileşte în funcţie de competenţa şi statutul organului emitent, de caracterul actelor, de numărul organelor Procuraturii şi de drept şi al persoanelor care le vor aplica, precum şi de importanţa generală.

4.3. Оn condiţiile legii, Procurorul General revocă, suspendă sau abrogă, după caz, actele emise de conducătorii organelor Procuraturii ierarhic inferiori dacă ele contravin legii.

4.4. Оn funcţie de ierarhia lor actele normative se clasifică astfel:

a) ordinele, dispoziţiile, regulamentele şi instrucţiunile executorii emise de Procurorul General;

b) hotărîrile Colegiului Procuraturii;

c)dispoziţiile adjuncţilor Procurorului General şi conducătorilor subdiviziunilor Procuraturii Generale;

d) ordinele, dispoziţiile, regulamentele şi instrucţiunile emise de Procurorul Găgăuziei şi procurorul municipiului Chişinău;

e) ordinele, dispoziţiile, instrucţiunile şi regulamentele procurorilor municipiilor Bălţi, Bender, Comrat, Tiraspol, sectoarelor municipiului Chişinău, procuraturilor de transport, militare, anticorupţie, raionale şi procuraturile din cadrul UTA Găgăuzia.

4.5. Actele normative adoptate de Procurorul General şi Colegiul Procuraturii sînt emise pentru executarea atribuţiilor constituţionale şi legale care le revin organelor Procuraturii, precum şi pentru organizarea executării legilor şi altor acte normative.

4.6. Deciziile Procurorului General cu un caracter normativ, care stabilesc reguli obligatorii de aplicare repetată la un număr nedeterminat de situaţii identice sau care au importanţă generală ori ţin de aplicarea legislaţiei muncii se elaborează sub formă de ordine.

4.7. Deciziile Colegiului Procuraturii care au un caracter normativ se elaborează sub formă de hotărîri.

4.8. Ordinele sau hotărîrile se elaborează sub formă de:

a) acte care conţin norme de drept pentru exercitarea atribuţiilor şi pentru organizarea executării legilor;

b) acte cu privire la modificarea, completarea sau abrogarea actului ori actelor emise anterior;

c) acte de unificare a unor acte оn vigoare emise anterior ;

d) acte de interpretare a unei norme din actul normativ departamental;

e) acte de aprobare a proiectelor de acte normative departamentale (regulamente, instrucţiuni).

4.9. Dispoziţiile sînt emise de Procurorul General, adjuncţii Procurorului General şi conducătorii subdiviziunilor Procuraturii Generale în vederea realizării actelor normative indicate în pct. 4.4. lit. a) şi b), precum şi a atribuţiilor prevăzute în pct. 4.5. din prezentul Regulament.

4.10. Procurorul Găgăuziei şi procurorul municipiului Chişinău emit actele indicate în pct.4.4. lit. d) din prezentul Regulament întru executarea actelor normative emise de Procurorul General şi Colegiul Procuraturii, ele fiind obligatorii spre executare de căre lucrătorii organelor Procuraturii din teritoriul respectiv.

4.11. Procurorii procuraturilor municipiilor Bălţi, Bender, Comrat, Tiraspol, sectoarelor municipiului Chişinău, procuraturilor de transport, militare, anticorupţie, raionale şi procuraturilor din cadrul UTA Găgăuzia emit actele indicate în pct.4.4. lit.e) din prezentul Regulament întru executarea actelor organelor Procuraturii ierarhic superioare, ele fiind obligatorii spre executare de către lucrătorii organelor din subordine.

4.12. Actele emise de conducătorii organelor Procuraturii menţionaţi în pct. 4.10. şi 4.11 sînt de aceeaşi categorie cu actele ierarhic superioare care urmează să fie executate, dacă ele nu prevăd altfel. Întru executarea hotărîrilor Colegiului Procuraturii sau оn cazurile de aplicare a legislaţiei muncii sînt emise ordine.

4.13. Оntru executarea atribuţiilor care le revin organelor Procuraturii, altor organe de drept şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale pot fi emise acte normative comune (ordine, dispoziţii, regulamente, instrucţiuni), care sînt aprobate de conducătorii organelor Procuraturii nominalizate în pct. 4.4. din Regulament şi conducătorii altor autorităţi şi sînt obligatorii spre executare de către lucrătorii acestor organe din teritoriul respectiv.

4.14. Regulamentele sоnt emise оntru executarea prevederilor actelor legislative şi normative şi constituie totalitatea normelor şi regulilor care stabilesc şi asigură ordinea şi buna activitate a organelor Procuraturii.

4.15. Instrucţiunile sînt emise în scopul îndeplinirii unor anumite acţiuni ce ţin nemijlocit de specificul activităţii Procuraturii, organelor de drept şi de control din teritoriul respectiv sau de explicarea modului de aplicare de către aceste organe a unor domenii ale legislaţiei.

4.16. Оntru executarea actelor normative ale Procuraturii, оn paralel cu instrucţiunile, pot fi emise în condiţiile legii indicaţii, prescripţii, îndrumare, reguli etc.

4.17. La emiterea actelor menţionate în pct.4.4. lit. c) şi d) se ţine cont de caracterul subordonării lor actelor de nivel superior şi de faptul că ele nu pot contravine acestora.

V. Elaborarea proiectului de act normativ

5.1. Pentru organizarea executării actelor legislative, altor acte normative Procuratura Generală adoptă programe anuale, semestriale sau trimestriale (după caz) de elaborare a proiectelor de acte normative care cuprind denumirile actelor ce urmează a fi elaborate, domeniile ce urmează a fi reglementate, subdiviziunile şi persoanele care le vor elabora, termenele de prezentare, alte momente legate de realizarea lor.

5.2. Programul este prezentat Procurorului General de către secţia legislaţie, analiză şi statistică. La întocmirea programului de elaborare a proiectelor de acte normative se iau în considerare prevederile ce ţin de organizarea executării actelor legislative şi normative, de propunerile în acest sens ale subdiviziunilor Procuraturii Generale, procuraturilor teritoriale şi specializate.

5.3. Programul de elaborare a proiectelor de acte normative poate fi
modificat şi completat de Procurorul General din propria iniţiativă sau la propunerea subdiviziunilor Procuraturii Generale, procuraturilor teritoriale şi specializate.

5.4. Proiectele de acte normative se elaborează de subdiviziunile Procuraturii Generale în conformitate cu Programul de elaborare a proiectelor de acte normative, precum şi din însărcinarea Parlamentului, Preşedintelui republicii sau Guvernului.

5.5. Elaborarea proiectului de act normativ se efectuează de una sau mai multe subdiviziuni ale Procuraturii Generale ori de persoanele numite prin ordinul Procurorului General.

5.6. Dacă elaborarea proiectului de act normativ a fost pusă în sarcina cîtorva subdiviziuni ale Procuraturii Generale, procesul de elaborare va fi organizat de organul însărcinat de Procurorul General sau de organul care figurează primul pe listă.

5.7. Subdiviziunile Procuraturii Generale care participă la elaborarea proiectului de act normativ:

- desemnează persoanele care vor lucra asupra proiectului;

- оnaintează propuneri privind problemele ce ţin de competenţa lor;

- prezintă organului care elaborează proiectul materialele şi argumentările necesare.

5.8. Conducătorul subdiviziunii care elaborează proiectul de act normativ convoacă, după caz, pentru examinarea problemelor principale cuprinse în proiect lucrătorii detaşaţi ai subdiviziunilor care participă la elaborarea proiectului, indicate în însărcinare.

5.9. Dacă în timpul elaborării proiectului de act normativ apar noi circumstanţe sau dacă proiectul se elaborează din oficiu, subdiviziunea care elaborează proiectul trebuie să determine alte organe ale Procuraturii interesate în problemele abordate şi să le antreneze la elaborarea proiectului.

5.10. La elaborarea proiectelor de acte normative pot fi antrenaţi specialişti din diverse domenii ale ştiinţei, instituţii ştiinţifice şi colaboratori ştiinţifici.

5.11. La elaborarea proiectului de act normativ vor participa оn mod obligatoriu lucrătorii secţiei legislaţie, analiză şi statistică.

VI. Termenul de elaborare

6.1. Proiectul actului normativ se elaborează în termenul indicat în Programul de elaborare a proiectelor actelor normative. Termenul de elaborare a proiectului poate fi prelungit de Procurorul General. În cazul elaborării proiectelor de acte normative la însărcinarea Preşedintelui republicii, Parlamentului sau Guvernului se va lua în consideraţie termenul indicat de autorităţile respective.

6.2. Pregătirea proiectelor de acte normative se efectuează, de regulă, în următoarele termene:

a) proiectele regulamentelor, instrucţiunilor – pînă la 2 luni;

b) proiectele ordinelor şi dispoziţiilor – pînă la 10 zile.

6.3. Оn termenele de elaborare a proiectelor de acte normative se include şi timpul rezervat pentru coordonare cu adjuncţii Procurorului General, şeful Aparatului Procurorului General, conducătorii direcţiilor Procuraturii Generale şi avizarea lor de către alte subdiviziuni ale Procuraturii Generale, procuraturile teritoriale şi specializate.VII. Etapele principale ale elaborării proiectului

7.1. Proiectul de act normativ se elaborează în cîteva etape consecutive, conform regulilor şi normelor tehnicii legislative.

7.2. Elaborarea proiectului de act normativ include:

examinarea propunerilor, documentarea şi luarea deciziei corespunzătoare;

оntocmirea textului;

fundamentarea;

coordonarea şi/sau avizarea;

definitivarea.

VIII. Examinarea propunerilor, documentarea şi luarea deciziei corespunzătoare

8.1. Pоnă la elaborarea proiectului actului normativ subdiviziunile Procuraturii Generale care participă la elaborarea proiectului vor prezenta în conformitate cu prevederile pct. 5.7 din prezentul Regulament organului responsabil pentru elaborarea proiectului propuneri privind problemele ce ţin de competenţa lor, care urmează a fi luate în consideraţie la întocmirea proiectului. Asemenea propuneri pot fi solicitate după necesitate şi de la alte subdiviziuni ale Procuraturii Generale sau de la procuraturile teritoriale şi specializate care nu sînt antrenate nemijlocit la elaborarea proiectului actului normativ.

8.2. Actul normativ trebuie să instituie reguli necesare, suficiente şi posibile, care să conducă la o cît mai mare stabilitate şi eficienţă normativă.

8.3. Pentru fundamentarea unei noi reglementări se va porni de la dezideratele sociale prezente şi de perspectivă, precum şi de la insuficienţele actelor normative în vigoare.

8.4. Оn activitatea de documentare pentru fundamentarea proiectului de act normativ se va studia legislaţia în vigoare în acel domeniu, practica judiciară, practica internaţională, precum şi doctrina juridică în materie.

IX. Оntocmirea textului şi fundamentarea proiectului

9.1. Оn baza activităţii de documentare, grupul de lucru întocmeşte textul iniţial al proiectului de act normativ.

9.2. Proiectul de act normativ poate să cuprindă definiţia termenilor juridici, tehnici, economici şi a altor termeni speciali de circulaţie restrînsă.

9.3. Concomitent cu elaborarea proiectului de act normativ, grupul de lucru оntocmeşte o notă de argumentare (informativă), care include:

condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, argumentele necesare, prognozele şi consecinţele realizării lor;

principalele prevederi, locul actului оn sistemul de acte normative, evidenţierea elementelor noi;

fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură;

materiale informative şi analitice.

X. Limbajul şi expresia juridică

10.1. Textul proiectului de act normativ se elaborează în limba de stat cu traducere în altă limbă conform legislaţiei şi cu respectarea regulilor expuse în prezentul articol.

10.2. Conţinutul proiectului se expune în limbă simplă, clară şi concisă, pentru a se exclude orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale şi de ortografie. Nu se admite folosirea arhaismelor şi regionalismelor. Textul punctelor trebuie să aibă un caracter dispozitiv, să prezinte norma instituită fără explicaţii sau justificări.

10.3. Se interzice folosirea neologismelor dacă există sinonime de largă răspîndire.

10.4. Proiectul de act normativ оntocmit оn limba de stat este tradus оn mod obligatoriu оn limba rusă.

XI. Redactarea actelor normative

11.1. Оn actul normativ se expun mai оntоi dispoziţiile generale, urmate de cele concrete, în legătură logică între ele.

11.2. Norma actului normativ trebuie exprimată laconic, evitîndu-se atît formulările generalizate, vagi, cît şi cele excesiv detaliate.

11.3. Titlul actului normativ, denumirile părţilor, titlurilor, capitolelor şi ale secţiunilor se formulează laconic, astfel încît să reflecte esenţa reglementărilor.

11.4. Referirea la un alt act normativ se face printr-o formulă în care se arată categoria juridică a actului, titlul, care include numărul şi data emiterii sau numai categoria juridică şi numărul actului dacă astfel se exclude orice confuzie.

11.5. Referirea la normele unui act normativ concret se poate face printr-o normă expresă la întreg actul sau numai la o parte a lui.

11.6. Оn referirea la un tratat internaţional se indică denumirea lui completă, precum şi a actului de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare la el.

11.7. Оn actul normativ se pot reproduce, pentru expuneri mai detaliate, reglementări din acte normative de nivel superior. În cazul în care, pentru înţelegerea corectă şi completă a actului normativ, este necesară reproducerea unor prevederi din actul normativ de nivel superior, acestea se reproduc întocmai.

11.8. Referirea la alte puncte din acelaşi act se face în cazul necesităţii de a se menţiona raporturile dintre reglementări sau de a se evita repetarea.

XII. Coordonarea şi avizarea proiectului

12.1. Оnainte de a fi prezentat spre aprobare Procurorului General, proiectul de act normativ este coordonat cu adjuncţii Procurorului General, şeful Aparatului Procurorului General şi şefii de direcţii şi se avizează în mod obligatoriu de subdiviziunile implicate direct în soluţionarea problemelor incluse în proiect şi de alte organe interesate, precum şi de subdiviziunile în a căror sarcină este pusă avizarea obligatorie.

12.2. Coordonarea proiectului de act normativ se confirmă prin fişa de coordonare în care se indică funcţia, numele şi prenumele celui care coordonează, data coordonării, semnătura, precum şi obiecţiile existente. Obiecţiile şi completările se expun pe o foaie aparte, care e o parte integrantă a fişei.

12.3. După ce este avizat în condiţiile pct.12.1., proiectul de act normativ se avizează în mod obligatoriu, pînă la prezentare spre aprobare Procurorului General, de către secţia legislaţie, analiză şi statistică. Proiectele de acte normative a căror realizare necesită alocări de mijloace financiare sau sînt din domeniul salarizării sînt avizate în mod obligatoriu de Direcţia administrativ-economică. Proiectele ce ţin de domeniul aplicării legislaţiei muncii sînt avizate obligatoriu de Direcţia resurse umane.

XIII. Termenul de coordonare şi avizare a proiectului

13.1. Proiectul de act normativ, оnsoţit de o notă informativă, prezentat spre avizare este examinat în termen de 10 zile. Dacă proiectul este voluminos ori complex sau dacă se cere avizarea lui de către procuraturile teritoriale şi specializate, termenul este de pînă la o lună în cazul în care Procurorul General nu a stabilit altfel.

13.2. Termenul de coordonare a proiectului actului normativ de către persoanele indicate în pct. 12.1. din prezentul Regulament este de pînă la 3 zile.

13.3 Nerespectarea termenelor prevăzute în pct. 13.1. de către conducătorii organelor atrage după sine răspundere disciplinară.

XIV. Definitivarea

14.1. Organul care a elaborat proiectul de act normativ оl definitivează conform avizelor.

14.2. Оn caz de divergenţe, subdiviziunea care a elaborat proiectul de act normativ va organiza o dezbatere cu subdiviziunile sau organele interesate pentru a se decide pe principii reciproc acceptabile. În cazul în care divergenţele nu au fost soluţionate se va întocmi tabelul divergenţelor cu argumentarea neacceptării propunerilor care se anexează la proiect şi se prezintă Procurorului General.

14.3. După primirea avizelor la proiectul actului normativ, grupul de lucru întocmeşte varianta lui finală.

XV. Prezentarea proiectului de act normativ Procurorului General pentru aprobare

15.1. Proiectul de act normativ elaborat se prezintă Procurorului General pentru adoptare în termenele stabilite de el sau în Programul de elaborare a proiectelor actelor normative.

15.2. La proiectul de act normativ se anexează în mod obligatoriu:

nota de argumentare (informativă);

fişa de coordonare a proiectului de şefii direcţiilor, şeful Aparatului Procurorului General şi adjuncţii Procurorului General;

оn caz de necesitate, avizele altor subdiviziuni ale Procuraturii Generale, procuraturilor teritoriale şi specializate;

lista actelor condiţionate care trebuie să fie elaborate sau revizuite în legătură cu emiterea actului normativ;

tabelul divergenţelor;

Pot fi anexate şi alte acte necesare.

15.3.Materialele enumerate оn pct.15.2. trebuie să cuprindă:

referirile, după caz, la actul de bază în a cărui executare se emite actul normativ;

rezultatele cercetărilor, evaluările statistice, consultările specialiştilor;

argumentările economico-financiare dacă aplicarea actului normativ necesită cheltuieli financiare, asigurări materiale şi de alt gen.

referirile la legislaţia naţională şi actele normative internaţionale în domeniul respectiv.


XVI. Modificarea, completarea şi abrogarea actului normativ

16.1.Modificarea actului normativ constă în schimbarea expresă a textului unor puncte ori alineate ale acestuia şi în redarea lor într-o nouă formulare.

16.2.Pentru exprimarea normativă a intenţiei de modificare a actului normativ se nominalizează expres textul vizat, cu toate elementele de identificare necesare, iar dispoziţia propriu-zisă se formulează utilizîndu-se sintagma "se modifică şi va avea următorul cuprins:", urmată de redarea noului text. Pot fi redate într-o nouă formulare doar unele părţi (alineate, subpuncte) ale punctelor. Totodată, actul normativ poate fi expus în întregime într-o nouă formulare.

16.3. Completarea actului normativ constă în introducerea unor noi dispoziţii cuprinzînd soluţii normative şi ipoteze suplimentare.

16.4. Prevederile cuprinse оntr-un act normativ contrare unei noi reglementări de acelaşi nivel sau de nivel superior trebuie abrogate. Abrogarea poate fi totală sau parţială.

XVII. Interpretarea

17.1. Interpretarea actelor normative reprezintă un sistem de operaţiuni logice prin care explică sensul exact şi complet al dispoziţiilor normative.

17.2. Prin interpretare se oferă soluţii juridice de realizare a normei de drept оn sensul exact.

17.3. Interpretarea se face prin acte normative de interpretare de acelaşi nivel cu actul vizat sau prin actul care a fost aprobat.

17.4. Interpretarea actelor normative ale Procuraturii ţine de competenţa
subdiviziunilor sau organelor care le-au emis.

XVIII. Aplicarea actului normativ оn timp

18.1. Actul normativ se consideră în vigoare şi are putere juridică de la data semnării de către Procurorul General, conducătorii organelor Procuraturii care dispun de acest drept şi de la data adoptării lui în şedinţa Colegiului Procuraturii.

18.2. Actul normativ se aplică fără limită de timp, dacă în textul lui nu este prevăzut altfel.

18.3. Actul normativ sau o parte a lui poate avea aplicare temporară.
În acest caz, în actul normativ se indică termenul de aplicare ori evenimentul la a cărui survenire actul normativ sau partea lui îşi încetează acţiunea.

XIX. Оncetarea acţiunii actului normativ

19.1. Acţiunea actului normativ încetează dacă acesta:

a) este abrogat;

b) este declarat neconstituţional sau ilegal prin hotărîre definitivă a instanţei competente;

c) a expirat оn termen;

d) s-a consumat ( este executat);

e) este revocat, suspendat sau anulat de Procurorul General оn condiţiile pct. 4.3. din prezentul Regulament.

XX. Principiile generale privind sistematizarea actelor normative

20.1. Sistematizarea actelor normative оnseamnă organizarea lor după anumite criterii pentru facilitarea utilizării normelor juridice şi aplicarea lor uniformă.

20.2. Principala modalitate de sistematizare a actelor normative este оncorporarea, care reprezintă o sistematizare simplă a actelor după criteriul cronologic, alfabetic, al ramurii de drept, în culegeri de acte normative.

XXI. Evidenţa actelor normative în organele Procuraturii

Numărul şi data actului normativ:

21.1. Actele normative ale Procuraturii Generale se оnscriu оn Registrul actelor normative ale Procuraturii Generale, evidenţa cărora este ţinută de subdiviziunea respectivă a Aparatului Procurorului General. Evidenţa actelor normative emise de conducătorii altor organe ale Procuraturii este ţinută de organele respective.

21.2. Evidenţa actelor normative cu caracter personal emise întru executarea legislaţiei muncii şi în legătură cu relaţiile de muncă şi a actelor juridice de o singură aplicare este ţinută de Direcţia resurse umane.

21.3. Evidenţa actelor normative şi a actelor juridice de o singură aplicare cu caracter operativ este ţinută de subdiviziunea respectivă a Aparatului Procurorului General.

21.4. Evidenţa actelor normative cu caracter operativ este ţinută de secţia controlul activităţii operative de investigaţii şi asigurarea regimului secret în organele Procuraturii.

21.5. La emiterea actului normativ acestuia i se atribuie un număr oficial, care îl identifică şi care este citat împreună cu actul.

21.6. Numerele actelor normative se atribuie оncepоnd de la cifra 1 оn fiecare
an calendaristic. Data actului normativ este data emiterii lui. .

21.7. Originalul actelor normative ale Procuraturii se păstrează în arhiva Procuraturii Generale cu menţiunea "Se păstrează permanent".

XXII. Expertiza juridică, înregistrarea şi publicarea actelor

normative

22.1. Actele normative ale Procuraturii emise de Procurorul General şi Colegiul Procuraturii după aprobarea lor sînt supuse expertizei juridice şi înregistrării de stat în modul şi condiţiile stabilite.

22.2. Sоnt supuse оnregistrării de stat actele normative care:

a) sоnt elaborate оntru executarea actelor legislative şi normative;

b) reglementează activitatea organelor Procuraturii;

c) poartă un caracter interdepartamental.

22.3. Nu sоnt supuse оnregistrării de stat actele normative:

a) cu caracter personal;

b) de aplicare unică;

c) emise оntru executarea actelor normative ierarhic superioare care nu conţin norme juridice.

22.4. Actele normative emise care sоnt supuse оnregistrării de stat, în termen de 10 zile după semnarea lor, sînt remise Ministerului Justiţiei în trei exemplare (originalul şi 2 copii), în limbile de stat şi rusă şi pe suport electronic, pentru expertiză juridică şi înregistrarea de stat. La actul normativ se anexează în mod obligatoriu nota de argumentare (informativă).

22.5. Actele normative supuse expertizei juridice şi înregistrării de stat sînt publicate în Monitorul Oficial în condiţiile legii.


Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Secţia relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:26634405