Aparatul Procuraturii GeneraleSecţia resurse umane este o subdiviziune a Aparatului Procuraturii Generale, care este condusă de un şef-secţie și șef-adjunct secție, care se subordonează şefului Aparatului Procuraturii Generale și exercită următoarele atribuții:

a) elaborează și implementează la nivel instituțional politici de personal, inclusiv privind managementul funcțiilor sensibile;

b) elaborează proiecte de acte normative privind organizarea lucrului cu personalul;

c) elaborează proiectele de ordine de numire, promovare, transfer, suspendare, eliberare, acordare concedii şi altele ce vizează personalul Procuraturii;

d) ţine evidenţa la zi a personalului Procuraturii (procurori, funcţionari publici cu statut special, funcţionari publici şi personalului tehnic);

e) completează la zi registrul electronic al funcţionarilor publici al SIA „RFPFP”;

f) asigură evidenţa, selectarea, ordonarea, arhivarea şi inventarierea dosarelor personale ale lucrătorilor Procuraturii, precum şi actualizarea la zi a datelor din SIA „PERSONAL”;

g) ţine evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul Procuraturii, inclusiv privind semnătura electronică, întocmeşte rapoarte statistice privind componenţa şi fluctuaţia personalului;

h) coordonează elaborarea/actualizarea/aprobarea fişelor de post pentru funcţiile publice din cadrul Procuraturii şi ţine Registrul de evidenţă a acestora;

i) centralizează semestrial activitatea colectivă a funcţionarilor publici, funcţionarilor publici cu statut special;

j) analizează şi studiază practica utilizării numărului scriptic de lucrători, elaborează propuneri de optimizare a structurii şi schemei de încadrare a personalului Procuraturii;

k) coordonează şi repartizează la practica de iniţiere audienţii Institutului Naţional al Justiţiei, precum şi studenţii universităţilor din Republica Moldova, în baza contractelor bilaterale încheiate;

l) ţine evidenţa accesării informaţiilor cu caracter personal din dosarele personale ale angajaţilor Procuraturii;

m)  efectuează, conform legislaţiei, înscrierile corespunzătoare în carnetele de muncă;

n) păstrează şi eliberează carnetele de muncă ale lucrătorilor Procuraturii;

o) eliberează şi ţine evidenţa legitimaţiilor de serviciu;

p) organizează şi coordonează procesul de formare continuă a procurorilor;

q) ţine evidenţa instruirii procurorilor în cadrul seminarelor, meselor rotunde, atelierelor de lucru şi conferinţelor internaţionale;

r) participă la activitatea comisiilor cu atribuţii în domeniul gestionării personalului;

s) acumulează, analizează şi generalizează informaţia cu privire la personal, întocmeşte şi prezintă rapoarte informative;

t) exercită și alte atribuţii prevăzute de lege şi alte acte normative sau stabilite prin dispoziţia şefului Aparatului Procuraturii Generale sau a conducerii Procuraturii Generale.

Secţia relaţii publice este o subdiviziune din cadrul Aparatului Procuraturii Generale, care asigură comunicarea externă a Procuraturii și exercită următoarele atribuții:

a) îndeplineşte, potrivit legii, activităţile de informare publică despre activitatea Procuraturii;

b) asigură publicarea pe pagina web a Procuraturii Generale a informaţiilor și comunicatelor aprobate de Procurorul General;

c) reprezintă Procuratura în comunicarea cu presa;

d) prezintă Procurorului General cererile de interviuri ale reprezentanţilor mass-media şi propune locul şi condiţiile în care vor fi acordate;

e) organizează conferinţe de presă, briefing-uri, emisiuni televizate şi radiofonice cu participarea procurorilor;

f) contribuie la pregătirea declaraţiilor şi discursurilor Procurorului General pentru publicare şi difuzare în mass-media;

g) reflectă prin imagini video şi foto unele activităţi şi evenimente din Procuratură;

h) întocmeşte şi remite mass-mediei comunicate informative;

i) analizează materialele publicate în presă vis-a-vis de activitatea sistemului Procuraturii, difuzate la radio şi televiziune despre activitatea angajaţilor Procuraturii;

j) analizează materiale publicate şi difuzate în presa scrisă şi electronică care vizează sau necesită intervenirea Procuraturii, informând conducerea Procuraturii, procuraturile teritoriale şi specializate;

k) elaborează proiecte de recomandări metodologice în vederea utilizării mijloacelor mass-media în asigurarea transparenţei activităţii Procuraturii;

l) colaborează cu toate mijloacele de informare în masă din Republica Moldova şi, după caz, cu cele de peste hotare;

m) evaluează gradul de respectare a principiului transparenţei în activitatea Procuraturii şi formulează propuneri privind dezvoltarea acestuia;

n) elaborează și implementează politici de comunicare externă;

o) exercită și alte atribuţii prevăzute de lege şi alte acte normative sau stabilite prin dispoziţia şefului Aparatului Procuraturii Generale sau a conducerii Procuraturii Generale.

Secţia secretariat, petiţii şi audienţă este o subdiviziune din cadrul Aparatului Procuraturii Generale, care asigură managementul documentelor în cadrul Procuraturii și exercită următoarele atribuții:

1) în domeniul organizării activităţii de primire, examinare a petiţiilor şi audienţei cetăţenilor:

a) organizează şi poartă răspundere pentru primirea, înregistrarea şi evidenţa petiţiilor;

b) examinează, selectează şi transmite petiţiile spre examinare conform competenţelor materiale în subdiviziuni;

c) examinează unele categorii de petiţii sau, după caz, expediază petiţiile spre soluţionare conform competenţei altor instituţii publice;

d) asigură primirea adresărilor persoanelor fizice şi reprezentanţilor persoanelor juridice, autorităţilor şi instituţiilor publice;

e) organizează audienţa cetăţenilor de către conducerea Procuraturii Generale şi a şefilor de subdiviziuni ale Procuraturii Generale;

f) exercită și alte atribuţii prevăzute de lege şi alte acte normative sau stabilite prin dispoziţia şefului Aparatului Procuraturii Generale sau a conducerii Procuraturii Generale.

2) în domeniul organizării activităţii de secretariat şi arhivă:

a) efectuează înregistrarea corespondenţei primite la fişiere, registre de evidenţă, baza de date informaţională;

b) ţine evidenţa documentelor cu termen de control şi verifică executarea lor cu respectarea termenului;

c) efectuează înregistrarea corespondenţei de ieşire în registre de evidenţă, baza de date informaţională „Document WEB” şi expediază corespondenţa întocmită de subdiviziunile Procuraturii Generale;

d) elaborează proiecte de regulamente, care ţin de competenţa secţiei, instrucţiuni privind ţinerea lucrărilor de secretariat şi de arhivă în Procuratură;

e) poartă răspunderea pentru integritatea corespondenţei primite şi expediate în/din Procuratura Generală, pentru corectitudinea şi plenitudinea completării fişierelor bazei de date informaţionale „Document WEB”;

f) ţine evidenţa ordinelor şi dispoziţiilor Procurorului General privind organizarea activităţii de bază a Procuraturii şi asigură publicarea acestora în SIA „e-Biblioteca”;

g) asigură evidenţa, prelucrarea, procesarea, păstrarea, multiplicarea, transmiterea, distrugerea, inventarierea anuală, arhivarea documentelor, precum şi alte operaţiuni în acest scop;

h) gestionează baza de date statistice SIA „Info-PG” privind starea criminalităţii, activitatea Procuraturii şi asigură subdiviziunile Procuraturii cu informaţia necesară pentru activităţile analitice;

i) asigură culegerea, prelucrarea, sistematizarea, analizarea informaţiei statistice privind starea criminalităţii şi activitatea Procuraturii;

j) coordonează activitatea statistică a tuturor procuraturilor prin intermediul programului informaţional SIA „Info-PG” în conformitate cu standardele statistice în vigoare;

k) asigură evidenţa unică a cauzelor penale intentate şi investigate de procurorii din subdiviziunile Procuraturii Generale;

l) exercită și alte atribuţii prevăzute de lege şi alte acte normative sau stabilite prin dispoziţia şefului Aparatului Procuraturii Generale sau a conducerii Procuraturii Generale.

Direcția tehnologii informaționale este o subdiviziune din cadrul Aparatului Procuraturii Generale, care asigură activitatea și securitatea sistemelor informaționale în cadrul Procuraturii și exercită următoarele atribuții:

a) elaborează şi asigură respectarea politicii instituţionale cu privire la securitatea informatică şi informaţională a Procuraturii;

b) organizează depistarea şi anihilarea căilor posibile de scurgere a informaţiilor în format digital în procesul de activitate a Procuraturii;

c) asigură, administrează şi monitorizează accesul la sistemele informaţionale şi bazele de date ale Procuraturii şi ale altor autorităţi publice, prelucrează şi eliberează informaţii, acordă asistenţă metodologică privind modul de utilizare a acestora, în corespundere cu actele normative interne;

d) administrează și asigură controlul funcţionării sistemelor informaţionale ale Procuraturii;

e) administrează utilizatorii şi asigură accesul operativ la bazele de date: „MoldLex”; „WEB Document”; „InfoPG”; „Personal”; „e-Biblioteca”, precum şi alte sisteme informaţionale;

f) acordă asistenţă metodică privind modul de utilizare a Sistemului informaţional;

g) duce evidenţa şi controlul utilizării cheilor de acces;

h) administrează sistemul de supraveghere video în cadrul Procuraturii;

i) asigură implementarea e-guvernării şi a programelor informaţionale în Procuratură;

j) gestionează activitatea de implementare a programelor informaţionale în Procuratură;

k) asigură schimbul de date dintre sistemele și resursele informaționale ale Procuraturii cu sistemele și resursele informaționale ale altor participanți la schimbul de date, în conformitate cu prevederile legislației cu privire la schimbul de date și interoperabilitate și ale legislației privind protecția datelor cu caracter personal;

l) administrează şi actualizează pagina oficială a Procuraturii în internet: www.procuratura.md;

m)  asigură gestionarea eficientă a serviciului „INTERNET”, „Poşta electronică” în cadrul organelor Procuraturii;

n) realizează măsuri de evaluare și management al riscurilor cibernetice ale instituției, de sporire a nivelului de protecție a sistemelor hardware și software ale instituției;

o) asigură prevenirea accesului neautorizat la sistemele gestionate;

p) asigură funcționarea neîntreruptă și în siguranță a sistemelor gestionate;

q) asigură măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru protecția datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspândirii, precum și împotriva altor acțiuni ilicite, măsuri menite să asigure un nivel de securitate adecvat în ceea ce privește riscurile prezentate de prelucrare și caracterul datelor prelucrate;

r) asigură intervenția promptă, eficientă și sistematică, în cazul incidentelor de securitate cibernetică în rețeaua de calculatoare a Procuraturii;

s) efectuează analiza incidentelor de securitate în limitele competențelor atribuite și asigură măsurile necesare pentru înlăturarea cauzelor acestora;

t) întreprinde măsurile necesare pentru depistarea sursei de producere a incidentului, efectuează analiza acestuia și înlătură cauzele incidentului de securitate;

u) organizează procesul de consolidare a capacităților angajaților Procuraturii în domeniul securității cibernetice;

v) implementează măsuri tehnice, pentru asigurarea securității cibernetice a sistemelor informaționale și de comunicații gestionate;

w) dezvoltă rețele, sisteme de comunicații pentru Procuratură și structurile organizaționale;

x) coordonează implementarea noilor tehnologii, a soluțiilor soft și a echipamentelor de tehnologia informației și comunicațiilor;

y) asigură instalarea şi deservirea tehnicii de calcul şi activităţile conexe;

z) exercită și alte atribuţii prevăzute de lege şi alte acte normative sau stabilite prin dispoziţia şefului Aparatului Procuraturii Generale sau a conducerii Procuraturii Generale.

Direcţia finanţe şi administrare este o subdiviziune din cadrul Aparatului Procuraturii Generale, în cadrul căreia funcţionează următoarele subdiviziuni structurale:

- Secţia finanţe şi contabilitate;

- Secţia achiziţii publice;

- Secția logistică.

Competenţa, organizarea şi funcţionarea Direcţiei finanţe şi administrare este reglementată prin Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, legislaţia bugetar-fiscală, actele instituţionale şi propriul regulament de activitate.

Direcţia finanţe şi administrare menţine şi consolidează managementul financiar şi bugetar al Procuraturii, contribuind la atingerea obiectivelor acestuia prin:

a) conformitatea cu cadrul normativ şi reglementările interne;

b) eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor;

c) siguranţa şi optimizarea activelor şi pasivelor;

d) siguranţa şi integritatea informaţiilor.

Atribuţiile de bază ale Direcţiei finanţe şi administrare sunt:

a) elaborarea bugetului;

b) executarea bugetului;

c) raportarea;

d) înaintarea, în caz de necesitate, a propunerilor de redistribuire a alocaţiilor bugetare sau de modificare a bugetului;

e) contabilitatea;

f) consilierea economico-financiară;

g) participarea la elaborarea proiectelor de acte legislative şi/sau normative în domeniile vizate;

h) analiza impactului financiar, bugetar sau economic al propunerilor de politici noi şi al proiectelor de acte legislative şi/sau normative;

i) asigurarea logisticii instituționale, inclusiv logistica activităților de protocol;

j) centralizarea necesarului de achiziţii publice;

k) elaborarea şi supunerea aprobării Programului anual al achiziţiilor publice;

l) organizarea, derularea şi finalizarea procedurilor de achiziţii publice;

m) întocmirea şi evidenţa dosarelor de achiziţie publică, conform legii;

n) evidenţa patrimoniului de stat al Procuraturii;

o) întocmirea și prezentarea dărilor de seamă privind patrimoniul din gestiune;

p) elaborarea sau, după caz, participarea la elaborarea în comun cu subdiviziunile Procuraturii a propunerilor de buget privind proiectele cu finanţare externă nerambursabilă;

q) asigură suportul necesar subdiviziunilor Procuraturii în domeniul managementului proiectelor;

r) întocmirea documentelor de raportare periodică sau, după caz, prezentarea datelor şi informaţiilor necesare pentru întocmirea lor privind stadiul implementării proiectelor, rapoartele de monitorizare şi de evaluare a proiectelor, conform procedurilor, în colaborare cu subdiviziunile Procuraturii, în partea ce ţine de activitatea financiar-economică;

s) exercită și alte atribuţii prevăzute de lege şi alte acte normative sau stabilite prin dispoziţia şefului Aparatului Procuraturii Generale sau a conducerii Procuraturii Generale.

nuu